Statut

STATUT

SOPOCKIEGO STOWARZYSZENIA KULTURYSTYKI I REKREACJI

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

§1.

Sopockie Stowarzyszenie Kulturystyki i Rekreacji, jest stowarzyszeniem zrzeszającym członków i sympatyków sportów siłowych jak również propagującym sport wśród młodzieży.

§2.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25, poz. 113z poź.zm) ustawy z dnia 7 kwietnia 1898r. – Prawo o stowarzyszeniach (dz.U. 1989,nr 20, poz.104 z poź.zm) oraz własnym statutem.

§3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Sopot i terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sopot.

§5.

Stowarzyszenie może być członkiem okręgowych i ogólnokrajowych organizacji

i związków Sportowych o podobnym profilu działania.

§6.

Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

§7.

Barwami Stowarzyszenia są kolory biały i czerwony.

ROZDZIAŁ 2

Cel i środki działania

§8.

1. Zgłoszenie sopockiego Stowarzyszenia kulturystyki i Rekreacji do Polskiego

Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie.

2. Organizowanie imprez sportowych w formie zabaw i gier ruchowych w szkołach na terenie Sopotu.

3. Planowanie i organizowanie zawodów kulturystycznych i sportów siłowych

połączone z rekreacja ruchową.

4. Angażowanie wszystkich członków i sympatyków do różnorodnych form

sportowych.

5. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie miasta Sopotu i RP.

6. Stałe podnoszenie poziomu sportowego zawodników w sportach siłowych.

7. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji

zdrowotnych i wychowawczych.

8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo

w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia.

9. Rozwijanie więzi koleżeńskich wśród członków Stowarzyszenia.

§9.

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe, we współdziałaniu z klubami sportowymi, władzami samorządowymi sportowymi, przedsiębiorcami, pozyskując środki finansowe i materialne dla realizacji swoich zadań statutowych.

§10.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy.

2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników etatowych.

ROZDZIAŁ 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych

2. wspierających

3. honorowych

§12.

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które maja pełna zdolność do czynności prawnych, nie są pozbawione praw publicznych oraz złożoną pisemną deklarację, wpłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez zarząd do stowarzyszenia.

2. Członkowie założyciele zostają automatycznie członkami z chwila zarejestrowania.

3. Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia za zgoda ich przedstawicieli ustawowych.

§13.

Członkowie zwyczajni maja prawo do:

1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art.3 ust.2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia.

3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez stowarzyszenie.

4. Reprezentowania Stowarzyszenia w zawodach i imprezach sportowych po uzgodnieniu tego faktu z zarządem.

5. Korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez zarząd stowarzyszenia.

6. Korzystania i innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§14.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszeniach.

2. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwal władz Stowarzyszenia.

3. Przyczynianie się swoim odziałem realizacji zadań statutowych Stowarzyszania.

4. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia.

5. Dbanie o majątek Stowarzyszenia.

6. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne zebranie Stowarzyszenia.

7. Przestrzeganie zasad fair play.

§15.

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Stowarzyszenia oraz zadeklarują pomoc materialno-finansowa dla Stowarzyszenia.

2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia.

§16.

Członkowie wspierający maja prawo do:

1. Uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia.

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez zarząd Stowarzyszenia.

§17.

Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek i korzystania z praw przysługujących członkom zwyczajnym.

§18.

Tryb nadawania członkostwa:

1. Kandydat na członka zwyczajnego składa Zarządowi pisemna deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia.

2. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się na mocy uchwały Zarządu, z dniem jej podjęcia. Uchwałę w sprawie nabycia członkostwa, Zarząd podejmuje w terminie 45 dni od daty złożenia deklaracji.

3. Od uchwały zarządu, odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się na piśmie w siedzibie Stowarzyszenia.

4. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

5. Członkostwo wspierające nadaje Zarząd na wniosek kandydata.

6. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§19.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

2. Śmierć członka.

3. Skreślenie z listy członków na mocy Zarządu, podjętej w glosowaniu tajnym, większość 2/3 głosów, w obecności co najmniej polowy członków Zarządu w przypadku

a) umyślnego rażącego naruszenia postanowień statutu

b) działaniu na szkodę Stowarzyszenia

c) nie opłacenie składek przez okres 6 miesięcy bez należytego uzasadnienia,

d) nie brania udziału działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 12 miesięcy

4. Rozwiązanie się Stowarzyszenia.

§20.

Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie składa się w formie pisemnej. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 4

Władze stowarzyszenia

§21.

Władzami stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja rewizyjna.

§22.

1. Walne Zebranie Członkowi jest najwyższa władza Stowarzyszenia

2. Walne Zebrania Członków mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

§23.

1. Kadencja trwa 4 lata

2. Wybór władz następuje w głosowaniu jawnym

§24.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykle większością głosów. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§25.

Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata, zaś sprawozdawcze raz na rok.

1. Do wyłączenia kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:

a) uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

c) uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

g) podejmowanie uchwał o zmianie statutu, uszczupleniu majątku i rozwiązaniu Stowarzyszenia

h) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego

Zebrania stowarzyszenia ,

i) nadawanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia

2. O formie, miejscu i porządku obrad, wraz z projektami uchwal Walnego Zebrania Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia członków raz na dwa tygodnie przed zebraniem, w formie pisemnego zawiadomienia.

3. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy

obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim

terminie Walnego Zebrania, zwołanym nie później, niż do trzydziestu dni od dnia

pierwszego, bez względu na liczbę obecnych.

4. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez zarząd.

5. Walne Zebranie każdorazowo dokonuje wyboru Prezydium w składzie 3 osób, w

tym Przewodniczącego. Sekretarza i Członka Prezydium.

6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący. Z obrad Walnego Zebrania

sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz.

7. Członkowie Prezydium odpowiadają za zgodność przebiegu obrad Walnego

Zebrania z postanowieniami Statutu.

§26.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez zarząd stowarzyszenia:

a)z własnej inicjatywy

b)na wniosek Komisji Rewizyjnej

c)na wniosek co najmniej np.1/3 ogółu członków

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

3. Przedmiotem obraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało ono zwołane, chyba, ze na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu jest obecnych ¾ członków Stowarzyszenia i wyraża zgodę na rozpatrzenie spraw nie objętych porządkiem obraz.

§27.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybieranych przez walne zebranie stowarzyszenie, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza.

2. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

3. Do ważności ½ liczby członków Zarządu w tym Prezesa lub Sekretarza

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłe większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale głos Prezesa ma charakter rozstrzygający.

5.Z trzech członków zarządu do podpisania sprawozdań potrzebny jest jedynie podpis prezesa bądź osób przez niego pisemnie (notarialnie) upoważnionych.

§28.

Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżąca działalnością Stowarzyszenia a w szczególności:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Stowarzyszenia

3. Uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych

4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych

5. Przyjmowanie i skreślanie członków oraz prowadzenie ich ewidencji

6. Zarządzanie majtkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia

8. Rozstrzyganie sporów w Stowarzyszeniu

§29.

Do kompetencji Zarządu nalezą także inne sprawy niezastrzeżone wyraźnie dla innych organów Stowarzyszenia.

§30.

Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub odwołany za skład Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w innych sposób zwiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

§31.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności

Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie

Stowarzyszenia

3. Komisja wybiera Ze Swego grona przewodniczącego i sekretarza

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu.

5. Do czynności komisji rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej finansowej stowarzyszenia,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w widzialności, określenie terminów oraz sposobów ich osunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawiania wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku ze spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowość w działaniu Stowarzyszenia,

e) występowanie z zadaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stowarzyszenia, zgodnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.

§32.

Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działał niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

§33.

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Stowarzyszenia. Liczba osób dogotowanych nie może przekroczyć ½ pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ 5

Wyróżnienia i kary

§34.

1. Aktywny odział w realizacji działań Stowarzyszenia są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§35.

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwal władza Stowarzyszenia – Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:

a) ponaglenia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członkach na okres do 12 miesięcy,

d) wykluczenia.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowie Stowarzyszenia przysługuje prawo do odwołanie się do walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 30dni.

3. Uchwala walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 6

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§36.

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:

a) składki członkowskie,

b) dotacje budżetowa na zadania zlecone,

c) sponsorzy.

§37.

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są dwa podpisy członków Zarządu w tym: Prezesa lub Sekretarza, z innym członkiem Zarządu.

ROZDZIAŁ 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§38.

Zmiany statutu stowarzyszenia wymagają uchwały walnego zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności , co najmniej połowy uprawnionych do glosowania.

§39.

1. Rozwiązanie się stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do glosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.

3. Po zakończeniu likwidacji, likwidator składa organowi ewidencyjnemu wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z ewidencji Prezydenta Miasta Sopot pełniącego funkcje Starosty.

Zmiana w statucie z dnia 8.01.2011r. zatwierdzona przez zarząd SSKiR związana z dodaniem:

ROZDZIAŁ 4 Władze stowarzyszenia- punkt §27 podpunktu 5.

„Z trzech członków zarządu do podpisania sprawozdań potrzebny jest jedynie podpis prezesa bądź osób przez niego pisemnie (notarialnie) upoważnionych.”