Regulamin

Regulamin Sopockiego Stowarzyszenia Kulturystyki i Rekreacji

1.1. Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Sopot, a  programem objęta jest młodzież sopocka.

1.2. Wyjątkiem mogą być osoby spoza Sopotu, które chciałyby reprezentować nasz klub na zawodach lub dołączyć do naszych sekcji sportowych.

2.1. Założycielem Sopockiego Stowarzyszenia Kulturystyki i Rekreacji jest trener, prezes Henryk Hryszkiewicz.

2.2. V-ce prezesem jest Michał Hryszkiewicz , a sekretarzem Agnieszka Arciuch.

3. 90% naszych trenerów pracuje społecznie i nie bierze odpowiedzialności za uczestników zajęć.

4.Osoby spoza Sopotu, chcące się przygotować do zawodów, będą musiały uiszczać comiesięczną opłatę firmie ProFit Gym, gdzie zatrudniony, i której twarzą jest trener Henryk Hryszkiewicz lub na konto SSKiR.

5. Siedziba Stowarzyszenia mieści się na ul. Fiszera 6/3 w Sopocie – w prywatnym mieszkaniu państwa Hryszkiewicz, gdzie odbywają się różne spotkania klubowe.

6. 1.Spotkania organizacyjne, zarówno dla osób, które chciałyby dołączyć do Stowarzyszenia jak i dla stałych członków, odbywają się co sobotę o godzinie 15-tej w klubie Calypso na al. Niepodległości 697-701 w Sopocie.

6.2. W przypadku osób niepełnoletnich, aby należeć do SSKiR oraz brać udział w zajęciach organizowanych przez klub, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Na zajęcia dziecko musi przyjść z rodzicem/ opiekunem prawnym.

7.1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność z Urzędu Miasta Sopot, z prywatnych środków Państwa Hryszkiewicz oraz innych, licznych sponsorów.

7.2. Wejściówki od poniedziałku do piątku dla najbardziej udzielających się beneficjentów są sponsorowane przez Urząd Miasta Sopot.

7.3. Nagrody dla najbardziej udzielających się beneficjentów oraz najbardziej utytułowanych zawodników są ufundowane przez prywatne środki Państwa Hryszkiewicz.

8. Sopockie Stowarzyszenie Kulturystyki i Rekreacji ma na celu:

– promocja sportu

– promocja miasta na terenie całego kraju

-zdobywanie jak największej ilości osiągnięć sportowych

– działanie na rzecz podnoszenia sprawności fizycznej członków klubu

– popularyzowanie zdrowego trybu życia oraz odżywiania

– profilaktyczne zapobieganie uzależnieniom sopockiej młodzieży

9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

-organizowanie zawodów sportowych

-organizowanie imprez plenerowych

– sprzątanie Sopotu

-roznoszenie ulotek SSKiR

– organizowanie obozów sportowo-rekreacyjnych dla najbardziej zasługujących na to osób

– oraz inne działania

10. Wymagania, które powinni spełniać beneficjenci:

-pomoc przy organizowaniu zawodów sportowych

– praca na rzecz klubu

– roznoszenie ulotek klubowych

– aktywność na imprezach plenerowych

– sprzątanie Sopotu

– aktywność na cotygodniowych zajęciach sportowych

– przychodzenie na zajęcia w strojach klubowych

– wykonywanie poleceń trenera dotyczących sposobu wykonywania ćwiczeń

– punktualność

11. Osoby chore nie mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych

12. Osoby, które chciałyby odejść z klubu są zobowiązane do oddania rzeczy klubowych

13. Przynależność do klubu wiąże się ze zgodą na publikację zdjęć do wykorzystania w materiałach SSKiR

14. Podczas zajęć rzeczy wartościowe zostawiamy w szafkach koło recepcji.

15.Wszyscy beneficjenci SSKiR łącznie z zawodnikami muszą wykonywać prace społeczne na rzecz klubu i miasta Sopot.

16. Jak się czegoś podejmujesz, należy się z tego wywiązać.

17.Warunki opisane niniejszym regulaminem są akceptowane przez pełnoletnich beneficjentów klubu oraz rodziców/prawnych opiekunów członków SSKiR, którzy nie ukończyli 18-go roku życia.

18. Warunkiem przyjęcia do SSKiR jest zaakceptowanie powyższego regulaminu oraz podpisanie oświadczenia dostępnego na sobotnich zajęciach.

18.Osobom, którym nie odpowiadają zasady panujące w Sopockim Stowarzyszeniu Kulturystyki i Rekreacji proszone są o jego opuszczenie.